Behandelovereenkomst

Behandelovereenkomst logopedie


Naam patiënt: …………………………………………………………………………………..
In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage dossier. Om aan deze eisen te voldoen is deze behandelovereenkomst opgesteld.
Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding.
Ook uw zorgverzekeraar kan eisen stellen bij het afsluiten van een behandelovereenkomst.
Behandel- en oefenafspraken
Uw kind is verwezen naar de logopedist i.v.m. klachten op het gebied van ……………………………………………………….
Na onderzoek zijn de volgende (sub)doelen vastgesteld:

Zie behandelplan

De behandeling zal voorlopig plaatsvinden gedurende ….. weken met een frequentie van ….. zitting(en) per week. Het is belangrijk dat één van ouders/verzorgers altijd bij de behandeling aanwezig is, tenzij anders afgesproken. Het is een goede toevoeging aan de behandeling en wordt door de zorgverzekeraars als eis gesteld.
Voor de behandeling is het nodig dat thuis geoefend wordt met als richtlijn …. keer per dag en …. keer per week, gedurende ca. …… min per keer.
Het aantal zittingen dat nodig is om de behandeling met goed resultaat af te ronden is van veel factoren afhankelijk en zal per subdoel worden ingeschat.
Na ……… zittingen zal een eerste evaluatiegesprek plaatsvinden.
Mocht er een aanpassing nodig zijn van het voorgestelde behandelschema, dan zal dat met u worden besproken.

Betalingsafspraken
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak.
De declaraties van de behandelingen worden bij de meeste zorgverzekeraars direct in rekening gebracht.
Maakt u gebruik van een restitutiepolis of een zorgverzekeraar waarmee de praktijk geen contract heeft of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. Het tarief per zitting bedraagt €………… en voor een eenmalig onderzoek €…………
Dekking logopedie basisverzekering: De basisverzekering dekt in bijna alle situaties de logopedische klachten waarvoor u bent doorverwezen door uw huisarts, specialist of tandarts. Een verwijzing is wel nodig.

Bereikbaarheid/openingstijden
De praktijk is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 06-52897601 op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.
Tijdens het behandelen neemt de logopedist de telefoon niet op. U kunt dan een bericht achterlaten op de voicemail of een sms- of whatsapp-bericht sturen. Daarnaast is het ook mogelijk om een email te sturen naar logopediekoens@gmail.com

Ik verklaar op de hoogte te zijn van de betalingsvoorwaarden en het behandelplan en zal me houden aan de gemaakte afspraken t.a.v. oefeningen, om de behandeling zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Wanneer ik van verzekering verander, stel ik de logopedist daar direct van op de hoogte.
Eveneens heb ik ontvangen of ben ik bekend met:
□ verslaglegging aan de verwijzer en/of huisarts
□ de betalingsvoorwaarden
□ patiënten klachtrecht en beroepscode
□ de bewaartermijnen van de patiëntengegevens
□ toestemmingsverklaring informatie-uitwisseling met derden
Plaats: ……………………………………………………. Datum: ………………………………………………………….
Naam: ………………………..……………………………… Handtekening: ……………………………………………………………

Bijlage:

1. Behandeldoelen bovengenoemde patiënt

2. Uitleg behandelovereenkomst logopedie, informatie-uitwisseling, bewaartermijn patiëntengegevens, patiënten-klachtrecht en beroepscode

Waarom een behandelovereenkomst?
In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage dossier. Om aan deze eisen te voldoen is deze behandelovereenkomst opgesteld.
Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding.
Ook uw zorgverzekeraar kan eisen stellen bij het afsluiten van een behandelovereenkomst.

Informatie-uitwisseling
Indien u verwezen bent door een arts mag contact met deze verwijzer als een gegeven worden beschouwd en is expliciete toestemming van u voor het versturen van een verslag aan de verwijzer niet vereist. Als de verwijzer niet de huisarts is, kan aan de huisarts desgewenst een kopie worden gestuurd.
Bewaartermijnen patiëntengegevens
Patiëntengegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na 15 jaar worden de patiëntengegevens vernietigd door de praktijkhouder.

Patiëntenklachtrecht en beroepscode
Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is elke logopedist verplicht een regeling te hebben voor de behandeling van klachten van patiënten / cliënten. Het gaat dan om klachten over het handelen van de zorgaanbieder (of het nalaten daarvan), dat nadelige gevlogen heeft voor de patiënt / cliënt. De wet schrijft voor dat klachten worden behandeld door een commissie, bestaande uit ten minste drie leden, waarvan de voorzitter niet werkzaam mag zijn bij of voor de betreffende zorgaanbieder. Door de beroepsvereniging voor de logopedisten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) in Woerden, is zo’n klachtenregeling voor de logopedie tot stand gebracht en ook is voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie. De beroepscode voor de logopedist vormt de basis voor deze klachtenregeling. Ons handelen wordt in hoofdzaak aan die beroepscode getoetst. Deze praktijk hanteert de klachtenregeling en is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF. Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures die gevolgd moeten worden, is in de praktijk een brochure beschikbaar. De klachtenregeling zelf kan op verzoek worden ingezien.

%d bloggers liken dit: