Werkwijze

Intakegesprek en onderzoek

In een eerste gesprek zullen persoonlijke gegevens genoteerd worden en de reden van uw komst besproken worden. Verder wordt er een behandelovereenkomst getekend. Hierin staan afspraken over de logopedische behandeling en wordt uw toestemming gevraagd voor het uitwisselen van gegevens met andere instanties. Daarna volgt een onderzoek. De afname van de verschillende tests zal een aantal behandelingen duren. Hierna worden de resultaten met u besproken en wordt er een behandelplan opgesteld.

Behandeling

De behandeling duurt 25 minuten. De aansluitende 5 minuten worden gebruikt voor verslaglegging. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van spelmateriaal, spelletjes en oefeningen die passen bij de leeftijd of belevingswereld van het kind. De oefeningen worden in een mapje gedaan. We vragen u om het mapje elke behandeling mee te brengen. Om voldoende vooruitgang te boeken, verwachten we van u dat u thuis regelmatig (liefst dagelijks) met uw kind oefent. Het is daarom ook van belang dat u bij de behandeling aanwezig bent. We kunnen dan bespreken wat er thuis geoefend moet worden. Het logopediemapje is voor de leerkracht ook informatief. Een kind vindt het vaak leuk om in de klas te vertellen wat het al geleerd heeft.

Tijdens het behandeltraject hebben we regelmatig tussenevaluaties om de vooruitgang te evalueren en de behandeldoelen bij te stellen. Bij het afsluiten van de behandeling wordt er een eindevaluatie gedaan en ontvangt u per mail een klanttevredenheidsonderzoek mits u toestemming hiervoor hebt gegeven.

Afmelden

De wijze van afmelden en de praktijkafspraken hierover staan ook vermeld in de behandelovereenkomst: Als u niet kunt komen op de afspraak, dan moet u dat minimaal 1 dag van te voren laten weten zodat er in die week mogelijk nog een andere afspraak met u kan worden gemaakt.
Bij ziekte kunt u op de dag van de afspraak voor 9.00 uur nog afbellen. U kunt op de volgende manieren uw afmelding doorgeven:

  • per telefoon: 06 52897601
  • per e-mail: logopediekoens@gmail.com

Indien het regelmatig voorkomt dat een afspraak wordt vergeten of niet van tevoren wordt afgemeld, dan kan de behandeling in overleg met u worden beëindigd.

Informatie

Wij vragen u ons op de hoogte te brengen van recente informatie over uw kind, zoals bezoek aan specialisten, schoolarts, rapport van school of de aanmelding bij PPO. De huisarts en/of specialist wordt op de hoogte gehouden van de logopedische behandeling. Een kopie van het behandelverslag voor de huisarts wordt – na uw toestemming – naar de intern begeleider van school gestuurd.

Vergoeding

De praktijk heeft met de meeste grote zorgverzekeraars in Nederland een overeenkomst. Alle verzekeraars vergoeden logopedische behandelingen. Voor kinderen geldt geen eigen risico. Sommige verzekeringen vergoeden geen logopedie op school. Indien u twijfelt over de vergoeding kunt u uw polis raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar. De declaraties van de behandelingen worden meestal direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Als u niet verzekerd bent, bent u zelf verantwoordelijk voor de kosten van de logopedische behandeling.

Verwijzing

U heeft altijd een verwijsbrief van een arts of specialist nodig om naar de logopedist op school te kunnen gaan.
Logopedie op school is namelijk NIET direct toegankelijk.

Aanmelding

U kunt op verschillende manieren een aanmelding doen voor logopedisch onderzoek of behandeling in onze praktijk: telefonisch of via een e-mailbericht.

Klachten en vragen

Wij hopen natuurlijk dat de logopedische begeleiding naar wens verloopt. Maar mochten er toch vragen of klachten zijn over de behandeling en/of ten aanzien van de logopedist zelf, dan is het fijn dat dit met de behandelend logopedist besproken wordt. Klachten kunnen ook schriftelijk worden opgestuurd. Mocht dit onvoldoende resultaat geven, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. U vindt informatie over de klachtenregeling op deze website.

%d bloggers liken dit: